Een probleem wordt opgelost door te blijven zoeken naar oplossingen, door mensen die verder willen. 

» Ons doel «

Wij zetten ons zowel sociaal als maatschappelijk in, voor een mooie schone leefbare stad met zijn diversiteit aan wijken. Dit in samenwerking met bewoners en de gemeente.

Opruimen , vandalisme, kade en blikjes 

Al veel werk verricht in de Visbuurt, jammer dat er altijd nog vandalisme is. Waardeer wat een ander doet voor jou.

Meer  groen  in uw (Vis)buurt   →

Stichting wijkbelang sbdl heeft met de gemeente afspraken gemaakt en een contract op met het toezien van onderhoud in de Visbuurt. Wilt u meer weten neem gerust contact met ons op.De oude ijsfabriek →

Groot probleem in de buurt waarvan we kunnen zeggen dat de handhaving niet op een lijn zitten.  Er is al veel gezegd nu willen we eens daden vanuit de gemeente. 

Verpaupering schuld van verruiming Welstandswetgeving 

Wilco Verhoef 10-11-2018 De buurten waar steeds meer de particulieren huisbazen de woningmarkt veroveren zullen te maken krijgen met steeds meer verpaupering daar de gemeente niet kan en mag ingrijpen. Niet alle huisbazen zullen het niet zo nauw nemen, zeker bij het door verhuren van de woningen. Dit is al te zien in de Visbuurt waar steeds meer eigenaren van buiten de stad komen. Er gaan geluiden op dat Den Helder de gehele welstandswetgeving wilt afschaffen wat inhoud dat de gehele verantwoordelijkheid voor het naleven bij nieuwbouw en verbouw bij de eigenaar komt te liggen en er geen toezicht meer is vanuit bouwtoezicht van de gemeente.  

Zijn er bij u in de straat particuliere (huur) huizen waarbij het onderhoud te wensen overlaat? Meld het ons. Wij zullen dit gaan registeren en bij genoeg meldingen dit onder de aandacht brengen van de  gemeenteraad.

Hoe moeten de steigers eruit zien volgens de huurovereenkomst die de gemeente afsluit met de huurders ?

Stichting wijkbelang sbdl (2014) vraagt al jaren via de wijkconciërge om het aangezicht van de kade te verbeteren. Voor degene die de regels niet (meer) kent, kwijt was of niet geïnformeerd is, deel ik deze huurovereenkomst met u. 

                                                                                                                                  Huurovereenkomst (2018)

Hierbij delen wij u mee dat wij hebben besloten u met ingang van (datum) tot wederopzegging, huurovereenkomst te verlenen voor het innemen van een ligplaats met één vaartuig aan een gemeentelijke steiger in de (naam gracht) te Den Helder.

U dient zich aan de volgende voorschriften te houden:

 1. De ligplaats mag uitsluitend aan steigernummer --- met één vaartuig worden ingenomen.
 2. De ligplaats mag slechts worden ingenomen met één vaartuig.
 3. Het vaartuig dient in de lengterichting van het kanaal te worden afgemeerd.
 4. Aan de steiger mogen door u geen nadere voorzieningen worden getroffen.
 5. U mag in het kanaal en in de berm of beschoeiing geen palen slaan of andere voorzieningen treffen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
 6. Gehele of gedeeltelijke gezonken vaartuigen zullen niet worden gedoogd en zullen direct na constatering op uw kosten worden verwijderd. Deze kosten bedragen €250,=. Hiervoor zal in voorkomende gevallen een rekening worden toegezonden. Eerst na betaling van de kosten wordt het vaartuig vrijgegeven.
 7. Het is verboden in, onder, langs of over het kanaal bruggen, buizen, kabels, zinkers, grondduikers of andere werken te veranderen, op te ruimen, te beschadigen of aan te leggen.
 8. Het is verboden met haken of met andere voorwerpen in bruggen, kaden of andere werken te steken of daaraan zonder schriftelijke vergunning enig vaartuig vast te maken.
 9. Het is verboden de kanaalberm te gebruiken voor de opslag van materiaal- uw vaartuig daaronder begrepen- of de berm op andere wijze in gebruik te nemen.
 10. Voor het te water laten van uw vaartuig dient u gebruik te maken van de daarvoor aangelegde vlettenhelling.
 11. Het is verboden voorwerpen aan bomen, verkeersborden, lichtmasten o.d. te bevestigen of deze op enigerlei wijze te beschadigen
 12. De doorvaart in het kanaal mag door u niet worden belemmerd.
 13. Het doen slepen van ankers, kettingen, kabels of touwen is verboden.
 14. Indien er werkzaamheden in of aan het kanaal of aan de kanaalberm of beschoeiing moeten worden verricht, dient u zulks te gedogen. U dient alsdan alle naar het oordeel van de gemeente noodzakelijke medewerking te verlenen tot ontruiming van de ligplaats. Bij nalatigheid geschiedt de ontruiming door de gemeente voor uw rekening.
 15. Indien tijdelijke of blijvende ontruiming van de ligplaats noodzakelijk is, zal van gemeentewege, indien mogelijk, medewerking worden verleend aan het toewijzen van een vervangende ligplaats.
 16. U dient er zorg voor te dragen dat het water en de onmiddellijke omgeving van van de ligplaats niet wordt verontreinigd.
 17. Het is niet toegestaan de hierbij verleende huurovereenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
 18. Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van de huurovereenkomst dient u vóór  1 december van het lopende jaar schriftelijk kenbaar te maken.
 19. Bij intrekking van de huurovereenkomst bent u verplicht de ligplaats onverwijld te ontruimen. Bij nalatigheid zal de ligplaats door of vanwege de gemeente voor uw rekening worden ontruimd.
 20. Het is verboden op zodanige wijze of met zodanige snelheid te varen (max. 6 km per/uur) dat daardoor gevaar voor schade aan woonschepen of andere vaartuigen ontstaat of ongerief aan de bewoners/gebruikers van deze vaartuigen wordt veroorzaakt. 
 21. Schade ten gevolge van het gebruikmaken van deze huurovereenkomst aan werken van de gemeente Den Helder wordt door of vanwege de gemeente voor uw rekening hersteld.
 22. U vrijwaart de gemeente voor alle vorderingen welke anderen mochten kunnen doen gelden tot vergoeding van schade welke met het gebruikmaken van deze huurovereenkomst in enigerlei verband staat.
 23. U doet afstand van alle aanspraken welke u tegenover de gemeente Den Helder zou kunnen doen gelden wegens schade, door het gebruik van de huurovereenkomst door welke oorzaak ook ontstaan.
 24. Alle door of namens de Districtchef Den Helder/Texel van politie of medewerkers van de gemeente gegeven aanwijzingen en/of bevelen ten aanzien van het innemen van de ligplaats, de wijze van afmeren, de openbare orde en de veiligheid, dienen stipt en onverwijld te worden opgevolgd

Voor deze huurovereenkomst bent u aan de gemeente Den helder een bedrag van € --,-- exclusief b.t.w. verschuldigd in de loop van het eerste kwartaal, bedrag per jaar of een gedeelte van een jaar. Wij behouden ons het recht voor de hoogte van deze vergoeding te wijzigen.

U ontvangt jaarlijks een factuur voor bovengenoemd bedrag.

Deze huurovereenkomst wordt u in tweevoud toegezonden. Ten bewijze dat u met het vorenstaande instemt, dient u het tweede exemplaar van dit schrijven, door u ondertekend en gedagtekend, binnen twee weken na verzenddatum, aan ons terug te zenden.

Den Helder, 

De ondergetekende,

Verklaart hierbij onderhavige aan hem verleende huurovereenkomst onder de daarin opgenomen voorschriften te aanvaarden.


Wilco Verhoef

Voorzitter 

Annemarie Verhoef de Vries

Secretariaat/Penningmeester

Koos van Dongen

Bestuurslid / Adviseur

Gre van der Mark

Bestuurslid / Controleur Penningmeester

Melissa van der Mark

Aspirant Bestuurslid

Privacybeleid

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 21-09-2018.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Stichting wijkbelang sbdl. U dient zich ervan bewust te zijn dat Stichting wijkbelang sbdl niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Wij respecteert de privacy van alle gebruikers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server van een derde partij.

Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site.

Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Stichting wijkbelang stad binnen de linie
Wagenstraat 11, 1781TC Den Helder

info@stichting-wijkbelang.nl


Disclaimer

Wij willen onze deelnemers zo goed mogelijk informeren en van advies dienen. Onze website is dan ook met de uiterste zorg samengesteld. Dat zelfde geldt voor de daarin opgenomen adviezen en verdere informatie. Toch kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van deze informatie door deelnemers. Al was het maar vanwege de (soms razendsnelle) veranderingen. Het opvolgen van onze adviezen geschiedt dan ook altijd en volledig voor uw eigen rekening en risico.