» Artikel 4:2 Aanwijzing collectieve festiviteiten «

1. De geluidsnormen bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit en artikel 4:5 van deze verordening gelden niet voor door het college per kalenderjaar aan te wijzen collectieve festiviteiten gedurende de daarbij aan te wijzen dagen of dagdelen.

2. De voorwaarden met betrekking tot de verlichting ten behoeve van sportbeoefening in de buitenlucht als bedoeld in artikel 4.113, eerste lid, van het Besluit gelden niet voor door het college per kalenderjaar aan te wijzen collectieve festiviteiten gedurende de daarbij aan te wijzen dagen of dagdelen.

3. In een aanwijzing als bedoeld in het eerste en tweede lid, kan het college bepalen dat de aanwijzing slechts geldt in een of meer van de volgende delen:

a. Centrum;

b. Willemsoord;

c. Visbuurt;

d. De Schooten;

e. Huisduinen;

f. Nieuw Den Helder;

g. Julianadorp; en

h. Drooghe Weert.

4. Het college maakt de aanwijzing aan het begin van een nieuw kalenderjaar doch uiterlijk voor 1 maart bekend.

5. Het college kan wanneer een collectieve festiviteit redelijkerwijs niet te voorzien was, een festiviteit terstond als collectieve festiviteit als bedoeld in het eerste lid aanwijzen.

6. Het langtijdgemiddelde geluidsniveau LAr,LT veroorzaakt door de inrichting, bedraagt, gemeten op de gevel van gevoelige gebouwen op een hoogte van 1,5 meter, niet meer dan:

- 70dB(A) tussen 07.00 uur en 19.00 uur,

- 65dB(A) tussen 19.00 uur en 23.00 uur en

- 60 dB(A) tussen 23.00 uur en 02.00 uur.

7. De geluidwaarden genoemd is lid 6 in inclusief onversterkte muziek. De 10 dB(A) aftrek vanwege muziekcorrectie en de bedrijfsduurcorrectie worden buiten beschouwing gelaten.

8. Op de dagen als bedoeld in het eerste lid dient het ten gehore brengen van extra muziek -hoger dan de geluidsnorm als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit- uiterlijk om 02.00 uur te worden beëindigd.