» Algemene plaatselijke verordeningen «

Tip zoek woord op pagina Ctrl-f

APV a-z

Aantasting groenvoorzieningen door voertuigen  [Afdeling 1 Parkeerexcessen]

Aanwijzing collectieve festiviteiten  [Afdeling 1 Geluidhinder en verlichting]

Aanwijzing kampeerplaatsen  [Afdeling 5 Kamperen buiten kampeerterreinen]

Aanwijzingen ligplaats  [Afdeling 6 Openbaar water]

 Afbakeningsbepalingen  [Afdeling 4 Standplaatsen]

Afwijking sluitingstijd; tijdelijke sluiting  [Afdeling 8 Toezicht op openbare inrichtingen]   

Aanvraag vergunning  [Afdeling 3 Het bewaren van houtopstanden]

Bedelarij  [Afdeling 11 Maatregelen tegen overlast en baldadigheid]

Beëindiging exploitatie  [Afdeling 4 Beëindiging exploitatie; wijziging beheer]

Begripsbepaling  [Afdeling 3 Venten]

Begripsbepaling  [Afdeling 4 Standplaatsen]

Begripsbepaling  [Afdeling 5 Kamperen buiten kampeerterreinen]

Begripsbepaling  [Afdeling 9 Verstrooiing van as] 

Begripsbepaling  [Afdeling 5 Snuffelmarkten] 

Begripsbepalingen  [Afdeling 7 Crossterreinen en gemotoriseerd en ruiterverkeer in natuurgebieden]

Begripsbepalingen  [Afdeling 3 Het bewaren van houtopstanden] 

Begripsbepalingen  [Afdeling 1 Parkeerexcessen]

Begripsbepalingen geluidhinder  [Afdeling 1 Geluidhinder en verlichting] 

Beperking verkeer in natuurgebieden  [Afdeling 7 Crossterreinen en gemotoriseerd en ruiterverkeer in natuurgebieden]

Beschadigen van waterstaatswerken   [Afdeling 6 Openbaar water]

Bestrijding iepziekte  [Afdeling 3 Het bewaren van houtopstanden]

Bestuurlijke ophouding  [Afdeling 15 Bestuurlijke ophouding, veiligheidsrisicogebieden en cameratoezicht op openbare plaatsen]

Betreden gesloten woning of lokaal  [Afdeling 11 Maatregelen tegen overlast en baldadigheid]

Betreden van plantsoenen e.d.  [Afdeling 11 Maatregelen tegen overlast en baldadigheid]

Bijeenkomsten bij paracommerciële rechtspersonen  [Afdeling in de Drank- en Horecawet 8A Bijzondere bepalingen over horecabedrijven als bedoeld] 

Brandkraan  [Afdeling 6 Veiligheid op de weg]

Beslistermijn Seksinrichtingen e.d.  [Afdeling 3 Beslistermijn: weigeringsgronden]

Cameratoezicht op openbare plaatsen  [Afdeling 14 Drugsoverlast]

Crossterreinen   [Afdeling 7 Crossterreinen en gemotoriseerd en ruiterverkeer in natuurgebieden]

Consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling  [Afdeling 13 Vuurwerk]

Defecte voertuigen   [Afdeling 1 Parkeerexcessen]

Drank- en Horecawet Begripsbepalingen   [Afdeling in de Drank- en Horecawet 8A Bijzondere bepalingen over horecabedrijven als bedoeld] 

Drugshandel op straat  [Afdeling 14 Drugsoverlast]

Drugsgebruik in het openbaar  [Afdeling 14 Drugsoverlast]

Evenement  [Afdeling 7 Evenementen]

Evenementen begripsbepaling  [Afdeling 7 Evenementen]

Evenementen beslissingstermijn  [Afdeling 7 Evenementen]

Filmoperateur  [Afdeling 4 Vertoningen e.d. op de weg]

Gebiedsontzeggingen  [Afdeling 14 Drugsoverlast]

Gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen onder publiek te verspreiden  [Afdeling 3 Verspreiden van gedrukte stukken]

Geprepareerde voorwerpen  [Afdeling 11 Maatregelen tegen overlast en baldadigheid]

Gevaarlijk drinkgerei en verpakkingen  [Afdeling 11 Maatregelen tegen overlast en baldadigheid]

Gids  [Afdeling 4 Vertoningen e.d. op de weg] 

Handel binnen openbare inrichtingen  [Afdeling 8 Toezicht op openbare inrichtingen]

Heling van goederen begripsbepaling  [Afdeling 12 Bepalingen ter bestrijding van heling van goederen]

Heling  voorschriften als bedoeld in artikel 437ter van het Wetboek van Strafrecht  [Afdeling 12 Bepalingen ter bestrijding van heling van goederen]

Herplant-/instandhoudingsplicht  [Afdeling 3 Het bewaren van houtopstanden]

Hinder of overlast  [Afdeling 9 Verstrooiing van as]

Hinderlijk gedrag in voor het publiek toegankelijke ruimten  [Afdeling 11 Maatregelen tegen overlast en baldadigheid]

Honden [loslopende]  [Afdeling 11 Maatregelen tegen overlast en baldadigheid]

Honden [Gevaarlijke]  [Afdeling 11 Maatregelen tegen overlast en baldadigheid]

Honden [Verontreiniging door]  [Afdeling 11 Maatregelen tegen overlast en baldadigheid]

Honden [Opruimmiddel]  [Afdeling 11 Maatregelen tegen overlast en baldadigheid]

Inbrekerswerktuigen  [Afdeling 11 Maatregelen tegen overlast en baldadigheid]

Intrekken vergunning  [Afdeling 3 Het bewaren van houtopstanden]

Inzameling van geld of goederen  [Afdeling 2 Collecteren]

Kampeermiddelen e.a.  [Afdeling 1 Parkeerexcessen]

Kansspelautomaat  [Afdeling 10 Toezicht op speelgelegenheden]

Kennisgeving betogingen op openbare plaatsen  [Afdeling 2 Betoging]  

Kennisgeving incidentele festiviteiten  [Afdeling 1 Geluidhinder en verlichting]

Kennisgeving exploitatie  [Afdeling 9 Toezicht op inrichtingen tot het verschaffen van nachtverblijf]

Lasers  [Afdeling 11 Maatregelen tegen overlast en baldadigheid]

Ligplaats woonschepen en overige vaartuigen  [Afdeling 6 Openbaar water] 

Maken, veranderen van een uitweg   [Afdeling 5 Bruikbaarheid en aanzien van de weg]

Mosquito  [Afdeling 1 Geluidhinder en verlichting]

Nachtverblijf of gelegenheid tot kamperen Begripsbepalingen  [Afdeling 9 Toezicht op inrichtingen tot het verschaffen van nachtverblijf]

Natuurlijke behoefte doen  [Afdeling 2 Bodem-, weg- en milieuverontreiniging]

Neerzetten van fietsen e.d.  [Afdeling 11 Maatregelen tegen overlast en baldadigheid]

(Omgevings)vergunning voor het aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg  [Afdeling 5 Bruikbaarheid en aanzien van de weg]

Omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden  [Afdeling 3 Het bewaren van houtopstanden]

Ongeregeldheden  [Afdeling 1 Bestrijding van ongeregeldheden]

Onnodig overlast of hinder   [Afdeling 11 Maatregelen tegen overlast en baldadigheid]

Ontheffing  [Algemene bepalingen]

Onversterkte muziek  [Afdeling 1 Geluidhinder en verlichting]

Openbare inrichting geen voor het publiek openstaand gebouw of bijbehorend erf is ( bevoegd bestuursorgaan ) [Afdeling 8 Toezicht op openbare inrichtingen]

Openbare inrichtingen Begripsbepalingen  [Afdeling 8 Toezicht op openbare inrichtingen]

Openbare inrichting exploiteren  [Afdeling 8 Toezicht op openbare inrichtingen]

Openbare inrichtingen zijn gesloten tussen 0.00 uur en 06.00 uur  [Afdeling 8 Toezicht op openbare inrichtingen]

Openbare inrichtingen ontheffing verlenen van de sluitingstijd   [Afdeling 8 Toezicht op openbare inrichtingen]

Opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen enz [Afdeling 4 Maatregelen tegen ontsiering en stankoverlast] 

Ordeverstoring [Afdeling 7 Evenementen]

Organiseren van een snuffelmarkt  [Afdeling 5 Snuffelmarkten]

Overige geluidhinder  [Afdeling 1 Geluidhinder en verlichting]

Overlast aan vaartuigen  [Artikel 5:31 Overlast aan vaartuigen]

Overlast van fiets of bromfiets  [Afdeling 1 Parkeerexcessen]

Overlast van fiets of bromfiets op markt en kermisterrein e.d.  [Afdeling 11 Maatregelen tegen overlast en baldadigheid]

Parkeren van grote voertuigen  [Afdeling 1 Parkeerexcessen]

Parkeren van reclamevoertuigen  [Afdeling 1 Parkeerexcessen]

Parkeren van uitzicht belemmerende voertuigen  [Afdeling 1 Parkeerexcessen]

Parkeren van voertuigen van autobedrijf e.d  [Afdeling 1 Parkeerexcessen]

Permanente kermis  [Afdeling 10a Permanente kermis] 

Permanente kermis aanvraag vergunning  [Afdeling 10a Permanente kermis]

Plakken en kladden   [Afdeling 11 Maatregelen tegen overlast en baldadigheid]

Plakken en kladden  [vervoer plakgereedschap e.d. ] [Afdeling 11 Maatregelen tegen overlast en baldadigheid]

Recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen  [Afdeling 5 Kamperen buiten kampeerterreinen]

Reddingsmiddelen  [Afdeling 6 Openbaar water]

Rijden over groenstroken e.d.  [Afdeling 11 Maatregelen tegen overlast en baldadigheid]

Rioolput  [Afdeling 6 Veiligheid op de weg]

Rookverbod in bossen en natuurterreinen  [Afdeling 6 Veiligheid op de weg]

Ruitersport   [Afdeling 10 Overige vormen van openluchtrecreatie]

Samenscholing  [Afdeling 1 Bestrijding van ongeregeldheden]

Schenktijden paracommerciële rechtspersonen  [Afdeling in de Drank- en Horecawet 8A Bijzondere bepalingen over horecabedrijven als bedoeld] 

Seksinrichtingen  [Afdeling 2 Seksinrichtingen, straatprostitutie, sekswinkels en dergelijke]

Seksinrichtingen Aanwezigheid van en toezicht door exploitant en beheerder  [Afdeling 2 Seksinrichtingen, straatprostitutie, sekswinkels en dergelijke]

Seksinrichtingen Gedragseisen exploitant en beheerder  [Afdeling 2 Seksinrichtingen, straatprostitutie, sekswinkels en dergelijke]

Seksinrichtingen Sluitingstijden   [Afdeling 2 Seksinrichtingen, straatprostitutie, sekswinkels en dergelijke]

Seksinrichtingen e.d. Begripsbepalingen  [Afdeling 1 Begripsbepalingen]

Seksinrichtingen e.d. Bevoegd bestuursorgaan  [Afdeling 1 Begripsbepalingen]

Seksinrichtingen e.d. Nadere regels  [Afdeling 1 Begripsbepalingen]

Seksinrichtingen (tijdelijke) sluiting  [Afdeling 2 Seksinrichtingen, straatprostitutie, sekswinkels en dergelijke]

Sociaal-culturele instellingen   [Afdeling in de Drank- en Horecawet 8A Bijzondere bepalingen over horecabedrijven als bedoeld] 

Speelgelegenheid  [Afdeling 10 Toezicht op speelgelegenheden]

Standplaatsvergunning en weigeringsgronden  [Afdeling 4 Standplaatsen]

Straatartiest  [Afdeling 4 Vertoningen e.d. op de weg] 

Straatfotograaf  [Afdeling 4 Vertoningen e.d. op de weg

Straatkolk  [Afdeling 4 Vertoningen e.d. op de weg

Straatprostitutie  [Afdeling 2 Seksinrichtingen, straatprostitutie, sekswinkels en dergelijke]

Straattekenaar  [Afdeling 4 Vertoningen e.d. op de weg

Strandrecreatie   [Afdeling 10 Overige vormen van openluchtrecreatie]

Te koop aanbieden van voertuigen  [Afdeling 1 Parkeerexcessen]

Toestand van sloten en andere wateren en niet openbare riolen en putten buiten gebouwen  [Afdeling 2 Bodem-, weg- en milieuverontreiniging]

Toestemming rechthebbende  [Afdeling 4 Standplaatsen]

Veiligheid op het ijs  [Afdeling 6 Veiligheid op de weg]

Veiligheid op het water   [Afdeling 6 Openbaar water]

Veiligheidsrisicogebieden  [Afdeling 15 Bestuurlijke ophouding, veiligheidsrisicogebieden en cameratoezicht op openbare plaatsen]

Verblijfsontzeggingen in verband met verstoring van de openbare orde  [Afdeling 15 Bestuurlijke ophouding, veiligheidsrisicogebieden en cameratoezicht op openbare plaatsen]

Verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken  [Afdeling 8 Verbod vuur te stoken]

Verbod drankgebruik  [Afdeling 11 Maatregelen tegen overlast en baldadigheid]

Verbod handelsreclame  [Afdeling 4 Maatregelen tegen ontsiering en stankoverlast]

Verbod happy hours  [Afdeling in de Drank- en Horecawet 8A Bijzondere bepalingen over horecabedrijven als bedoeld] 

Verbod innemen ligplaats  [Afdeling 6 Openbaar water]

Verboden gedrag bij of in gebouwen  [Afdeling 11 Maatregelen tegen overlast en baldadigheid]

Verboden gedragingen  [Afdeling 8 Toezicht op openbare inrichtingen]

Verboden plaatsen  [Afdeling 9 Verstrooiing van as]

Verboden te klimmen  [Afdeling 11 Maatregelen tegen overlast en baldadigheid]

Vergunning  [Algemene bepalingen]

Verplichte route  [Afdeling 11 Maatregelen tegen overlast en baldadigheid]

Verplichtingen met betrekking tot het verkoopregister   [Afdeling 12 Bepalingen ter bestrijding van heling van goederen]

Verschaffing gegevens nachtregister  [Afdeling 9 Toezicht op inrichtingen tot het verschaffen van nachtverblijf]

Ventverbod   [Afdeling 3 Venten]

Voertuigwrakken   [Afdeling 1 Parkeerexcessen]

Voorwerpen op, in of boven openbaar water  [Afdeling 6 Openbaar water] 

Voorwerpen op of aan de weg  [Afdeling 5 Bruikbaarheid en aanzien van de weg]

Voorzieningen voor verkeer en verlichting  [Afdeling 6 Veiligheid op de weg] 

Vrije doorgang op de rijbaan 2;10 lid 2 [3,5 m]  [Afdeling 5 Bruikbaarheid en aanzien van de weg]

Vrije doorgang op voetpaden 2;10 lid 2 [1,5 m]  [Afdeling 5 Bruikbaarheid en aanzien van de weg]

Vrijheid van meningsuiting   [Afdeling 3 Venten]

Vuurwerk begripsbepaling  [Afdeling 13 Vuurwerk]

Watersport  [Afdeling 10 Overige vormen van openluchtrecreatie]

Weigeringsgronden Seksinrichtingen e.d.  [Afdeling 3 Beslistermijn: weigeringsgronden]  

Wijziging beheer  [Afdeling 4 Beëindiging exploitatie; wijziging beheer]

Winkelwagentjes  [Afdeling 6 Veiligheid op de weg]

Zwemmen in openbaar water   [Afdeling 10 Overige vormen van openluchtrecreatie]