APV per afdeling

Tip zoek woord op pagina Ctrl-f

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Algemene bepalingen 

Ontheffing en vergunningen

Hoofdstuk 2 Openbare orde

Afdeling 1 Bestrijding van ongeregeldheden

Samenscholing en ongeregeldheden  

Afdeling 2 Betoging 

Kennisgeving betogingen op openbare plaatsen 

Afdeling 3 Verspreiden van gedrukte stukken

Gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen onder publiek te verspreiden

Afdeling 4 Vertoningen e.d. op de weg

Filmoperateur

Gids 

Straatartiest 

Straatfotograaf 

Straatkolk

Straattekenaar  

Afdeling 5 Bruikbaarheid en aanzien van de weg

Maken, veranderen van een uitweg

(Omgevings)vergunning voor het aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg  

Voorwerpen op of aan de weg 

Vrije doorgang op de rijbaan 2;10 lid 2 [3,5 m] 

Vrije doorgang op voetpaden 2;10 lid 2 [1,5 m] 

Afdeling 6 Veiligheid op de weg

Brandkraan 

Rioolput  

Rookverbod in bossen en natuurterreinen 

Veiligheid op het ijs  

Voorzieningen voor verkeer en verlichting 

Winkelwagentjes 

Afdeling 7 Evenementen

Begripsbepaling   

Beslissingstermijn 

Evenement 

Ordeverstoring

Afdeling 8 Toezicht op openbare inrichtingen

Afwijking sluitingstijd; tijdelijke sluiting

Begripsbepalingen 

Handel binnen openbare inrichtingen 

Openbare inrichting exploiteren 

Openbare inrichting geen voor het publiek openstaand gebouw of bijbehorend erf is ( bevoegd bestuursorgaan )

Openbare inrichtingen ontheffing verlenen van de sluitingstijd  

Openbare inrichtingen zijn gesloten tussen 0.00 uur en 06.00 uur

Verboden gedragingen

Afdeling in de Drank- en Horecawet 8A Bijzondere bepalingen over horecabedrijven als bedoeld

Bijeenkomsten bij paracommerciële rechtspersonen

Drank- en Horecawet Begripsbepalingen 

Schenktijden paracommerciële rechtspersonen

Schenktijden sociaal-culturele instellingen

Verbod happy hours 

Afdeling 9 Toezicht op inrichtingen tot het verschaffen van nachtverblijf

Begripsbepalingen Nachtverblijf of gelegenheid tot kamperen

Kennisgeving exploitatie

Verschaffing gegevens nachtregister

Afdeling 10 Toezicht op speelgelegenheden

Kansspelautomaat

Speelgelegenheid  

Afdeling 10a Permanente kermis

Aanvraag vergunning 

Permanente kermis   

Afdeling 11 Maatregelen tegen overlast en baldadigheid

Bedelarij 

Betreden gesloten woning of lokaal

Betreden van plantsoenen e.d. 

Gevaarlijk drinkgerei en verpakkingen 

Gevaarlijke honden

Hinderlijk gedrag in voor het publiek toegankelijke ruimten 

Hinderlijk gedrag op openbare plaatsen  

Lasers  

Loslopende honden   

Neerzetten van fietsen e.d. 

Opruimmiddel [honden] 

Overlast van fiets of bromfiets op markt en kermisterrein e.d.

Plakken en kladden  

Rijden over groenstroken e.d. 

Verbod drankgebruik 

Verbod op het vervoeren inbrekerswerktuigen en van geprepareerde voorwerpen

Verboden gedrag bij of in gebouwen 

Verboden te klimmen [hinderlijk gedrag] 

Verontreiniging door honden 

Verplichte route

Vervoer plakgereedschap e.d.   

Afdeling 12 Bepalingen ter bestrijding van heling van goederen

Begripsbepaling  

Heling voorschriften als bedoeld in artikel 437ter van het Wetboek van Strafrecht  

Verplichtingen met betrekking tot het verkoopregister 

Afdeling 13 Vuurwerk

Begripsbepaling 

Consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling

Afdeling 14 Drugsoverlast 

Drugshandel op straat 

Drugsgebruik in het openbaar  

Afdeling 15 Bestuurlijke ophouding, veiligheidsrisicogebieden en cameratoezicht op openbare plaatsen

Bestuurlijke ophouding 

Cameratoezicht op openbare plaatsen 

Gebiedsontzeggingen  

Veiligheidsrisicogebieden 

Verblijfsontzeggingen in verband met verstoring van de openbare orde 

Hoofdstuk 3 Seksinrichtingen, sekswinkels, straatprostitutie e.d.

Afdeling 1 Begripsbepalingen

Begripsbepalingen

Bevoegd bestuursorgaan

Nadere regels

Afdeling 2 Seksinrichtingen, straatprostitutie, sekswinkels en dergelijke

Aanwezigheid van en toezicht door exploitant en beheerder

Gedragseisen exploitant en beheerder

Seksinrichtingen

Sluitingstijden

(tijdelijke) sluiting

Straatprostitutie 

Afdeling 3 Beslistermijn: weigeringsgronden

Beslistermijn Seksinrichtingen e.d.

Weigeringsgronden Seksinrichtingen e.d.

Afdeling 4 Beëindiging exploitatie; wijziging beheer

Beëindiging exploitatie  

Wijziging beheer 

Afdeling 5 Overgangsbepaling 

gereserveerd

Hoofdstuk 4 Bescherming van het milieu en het natuurschoon en zorg voor het uiterlijk aanzien van de gemeente

Afdeling 1 Geluidhinder en verlichting

Aanwijzing collectieve festiviteiten 

Begripsbepalingen

Kennisgeving incidentele festiviteiten

Mosquito 

Onversterkte muziek

Overige geluidhinder

Afdeling 2 Bodem-, weg- en milieuverontreiniging

Natuurlijke behoefte doen

Toestand van sloten en andere wateren en niet openbare riolen en putten buiten gebouwen

Afdeling 3 Het bewaren van houtopstanden

Aanvraag vergunning 

Begripsbepalingen

Bestrijding iepziekte 

Herplant-/instandhoudingsplicht

intrekken vergunning 

Omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden

Afdeling 4 Maatregelen tegen ontsiering en stankoverlast

Opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen enz.  

Verbod handelsreclame 

Afdeling 5 Kamperen buiten kampeerterreinen

Aanwijzing kampeerplaatsen   

Begripsbepaling

Recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen

Hoofdstuk 5 Andere onderwerpen betreffende de huishouding der gemeente

Afdeling 1 Parkeerexcessen

Aantasting groenvoorzieningen door voertuigen 

Begripsbepalingen

Defecte voertuigen 

Kampeermiddelen e.a. 

Overlast van fiets of bromfiets 

Parkeren van grote voertuigen 

Parkeren van reclamevoertuigen 

Parkeren van uitzicht belemmerende voertuigen

Parkeren van voertuigen van autobedrijf e.d.

Te koop aanbieden van voertuigen

Voertuigwrakken

Afdeling 2 Collecteren

Inzameling van geld of goederen

Afdeling 3 Venten

Begripsbepaling

Ventverbod

Vrijheid van meningsuiting

Afdeling 4 Standplaatsen

Afbakeningsbepalingen 

Begripsbepaling

Standplaatsvergunning en weigeringsgronden

Toestemming rechthebbende

Afdeling 5 Snuffelmarkten

Begripsbepaling

Organiseren van een snuffelmarkt

Afdeling 6 Openbaar water

Aanwijzingen ligplaats 

Beschadigen van waterstaatswerken 

Ligplaats woonschepen en overige vaartuigen 

Overlast aan vaartuigen 

Reddingsmiddelen 

Veiligheid op het water 

Verbod innemen ligplaats 

Voorwerpen op, in of boven openbaar water

Afdeling 7 Crossterreinen en gemotoriseerd en ruiterverkeer in natuurgebieden

Begripsbepalingen

Beperking verkeer in natuurgebieden 

Crossterreinen

Afdeling 8 Verbod vuur te stoken

Verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken

Afdeling 9 Verstrooiing van as

Begripsbepaling

Hinder of overlast 

Verboden plaatsen

Afdeling 10 Overige vormen van openluchtrecreatie

Ruitersport 

Strandrecreatie

Watersport 

Zwemmen in openbaar water 

Hoofdstuk 6 Straf-, overgangs- en slotbepalingen

Artikel 6:1 Strafbepaling

Artikel 6:2 Toezichthouders

Artikel 6:3 Binnentreden woningen

Artikel 6:4 Intrekking oude verordening

Artikel 6:5 Overgangsbepaling

Artikel 6.6 Inwerkingtreding

Artikel 6:7 Citeertitel