» Artikel 1:8 Weigeringsgronden «

De vergunning of ontheffing kan door het bevoegd gezag of het bevoegde bestuursorgaan worden geweigerd in het belang van:

  • a. de openbare orde;
  • b. de openbare veiligheid;
  • c. de volksgezondheid;
  • d. de bescherming van het milieu.