» Artikel 2:12 Maken, veranderen van een uitweg «

1. Het is verboden zonder vergunning van het bevoegd gezag:

  • a. een uitweg te maken naar de weg;
  • b. van de weg gebruik te maken voor het hebben van een uitweg;
  • c. verandering te brengen in een bestaande uitweg naar de weg.

2. Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder weg verstaan hetgeen artikel 1 van de Wegenverkeerswet 1994 daaronder verstaat.

3. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de vergunning als bedoeld in het eerste lid worden geweigerd in het belang van:

  • a. de bruikbaarheid van de weg;
  • b. het veilig en doelmatig gebruik van de weg;
  • c. de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving;
  • d. de bescherming van groenvoorzieningen in de gemeente;
  • e. er sprake is van een uitweg van een perceel dat al door een andere uitweg wordt ontsloten, en de aanleg van deze tweede uitweg ten koste gaat van een openbare parkeerplaats of het openbaar groen.

4. Het bepaalde in het eerste lid geldt niet voor zover de Verkeerswet tegen lintbebouwing [1] , het Rijkswegenreglement [2] of de Wegenverordening Noord-Holland van toepassing is.

[1]  Vervallen per 01-01-1997 

[2]  Vervallen per 01-01-1997