» Artikel 2:24 Begripsbepaling «

1. In deze afdeling wordt onder evenement verstaan elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, met uitzondering van:

 • a. schouwburg- en bioscoopvoorstellingen;
 • b. sportwedstrijden gehouden in gebouwen of een afsluitbaar sportterrein niet zijnde een openbare plaats, met uitzondering van door de burgemeester bij openbaar bekend te maken besluit aangewezen vechtsportwedstrijden en/of - gala's;
 • c. markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder h, van de Gemeentewet en artikel 5:22 van deze verordening;
 • d. kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen;
 • e. het in een inrichting in de zin van de Drank en Horecawet gelegenheid geven tot dansen;
 • f. betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;
 • g. activiteiten als bedoeld in artikel 2:9 en 2:39 van deze verordening.

2. Onder evenement wordt mede verstaan:

 • a. een herdenkingsplechtigheid;
 • b. een braderie;
 • c. een rommelmarkt in de openlucht;
 • d. een optocht, niet zijnde een betoging als bedoeld in artikel 2:3, op de weg;
 • e. een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg;
 • f. een klein evenement.

3. Onder klein evenement wordt verstaan een straatfeest of buurtbarbecue op een dag.


Uitgewerkt

artikel 160, eerste lid, onder h, van de Gemeentewet 

1. Het college is in ieder geval bevoegd:  h. jaarmarkten of gewone marktdagen in te stellen, af te schaffen of te veranderen.                                      

artikel 5:22 APV  link nog in onderhoud

artikel 2:9  Straatartiest e.d.

artikel 2:39  Speelgelegenheden

artikel 2:3  Kennisgeving betogingen op openbare plaatsen

Drank en Horecawet 

Wet op de kansspelen 

Wet openbare manifestaties