» Artikel 2:25 Evenement «

1. Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren.

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de vergunning voor het houden van een door de burgemeester aangewezen vechtsportwedstrijd en/of -gala's als bedoeld in artikel 2:24, eerste lid onder b worden geweigerd als de organisator of vergunningsaanvrager van slecht levensgedrag is.

3. Het is verboden een klein evenement te organiseren, indien:

  • a. het aantal aanwezigen meer bedraagt dan 75 personen;
  • b. het evenement niet tussen 07.00 uur en 23.00 uur plaatsvindt;
  • c. muziek ten gehore wordt gebracht voor 07.00 uur of na 23.00 uur;
  • d. het evenement plaatsvindt op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of anderszins een belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten;
  • e. objecten worden geplaatst met een oppervlakte groter dan 10 m² per object;
  • f. er geen organisator is;
  • g. de organisator niet tenminste 10 werkdagen voorafgaand aan het evenement daarvan melding heeft gedaan aan de burgemeester.

4. De burgemeester kan binnen 3 dagen na ontvangst van de melding besluiten het organiseren van een evenement als bedoeld in het tweede lid te verbieden, indien daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.

5. Het verbod van het eerste lid geldt niet voor een wedstrijd op of aan de weg, voor zover in het geregeld onderwerp wordt voorzien door artikel 10 juncto 148, van de Wegenverkeerswet 1994.

6. Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Uitgewerkt

artikel 2:24, eerste lid onder b 

b. sportwedstrijden gehouden in gebouwen of een afsluitbaar sportterrein niet zijnde een openbare plaats, met uitzondering van door de burgemeester bij openbaar bekend te maken besluit aangewezen vechtsportwedstrijden en/of - gala's;

artikel 1:8 Weigeringsgronden

artikel 10 juncto 148, van de Wegenverkeerswet 1994 

1. Het is verboden op de weg een wedstrijd met voertuigen te houden of daaraan deel te nemen.

2. Onder wedstrijd wordt voor de toepassing van dit artikel verstaan elk rijden met voertuigen ter vaststelling of vergelijking van prestaties hetzij van de deelnemers, hetzij van de voertuigen, hetzij van onderdelen daarvan, hetzij van bedrijfsstoffen.

3. Als deelnemer wordt beschouwd de bestuurder van een voertuig waarmee aan een wedstrijd wordt deelgenomen, en de eigenaar of houder van een voertuig, die daarmee aan een wedstrijd doet of laat deelnemen.